home

ROMITEA

 

ROMITEA er en forening, som er et resultat af 3 foreninger, der har valgt at slå sig sammen i 2016. De foreninger der slog sig sammen var: Frederikshavn Amatørscene, Eventyret på Knivholt og Frederikshavn Rollespil.

Vi er en meget aktiv forening, der favner meget inde for teater, middelalder og rollespils verden.

Vi har et særdeles dygtige teater hold, og det er for alle aldre. Man behøver ikke at være professionel teater menneske, der er nemlig plads til alle.

Vi eksperimenterer med bl.a. masker, kostumer og sminke. 
Er du til skuespil, drama, kabaret, lystspil, instruktør, lys, lyd, kulisser, kostumer, tekstforfatter eller andet indenfor teaterverdenen, så er du meget velkommen til at dukke op.

Vores fantastiske rollespil folk laver live rollespil ude på Knivholt Hovedgård, hvor det foregår i et Tolkning univers, så har du lyst til at være Ork eller bekæmpe de onde kræfter, så læs mere om det under rollespil.

 

Vi arranger også Robin Hood dage på Knivholt, kom ud og mød alle raske drenge og pigers helt.      

Foreningen deltager også aktivt i andres arrangementer -  kontakt os for at høre, om vi vil være med i dit arragement.

 

Vedtægter for ROMITEA.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er "ROMITEA", foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn kommune.

 

§2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet og fremme interessen for amatørteater, dramatik, rollespil og middelalderliv med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, indenfor alle aldersgrupper.

Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem og støttemedlem kan alle optages.

Såfremt et medlem ikke fornyer medlemskabet inden den ordinære generalforsamling, betragtes medlemmet som udmeldt.

Alt arbejde som foreningens medlemmer udfører i foreningens regi er ulønnet - dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dække personlige udgifter, afholdt i forbindelse med udførelsen af arbejde i foreningens interesse.

Udbetaling til dækning af personlige udgifter, kan kun ske mod aflevering af behørig dokumentation.

 

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på elektronisk eller fysisk indmeldelsesblanket til foreningens kasserer via foreningens hjemmeside/eller holdleder – medlemmer under 18 år skal indmeldes af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst et år, dog er der en prøvetid på 2 uger.

 

§5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for 2 år – efter dette valg vælger generalforsamlingen formanden for foreningen (2 år).

Derefter afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal efter valget.

Desuden vælges 1revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor og suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Voksen/ungdomsholdet, juniorholdet, børneholdet, middelalderholdet samt rollespilsholdet kan vælge en repræsentant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Disse repræsentanter har dog ikke stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen fører beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

Formanden udsender mødeindkaldelse og dagsorden senest 7 dage før afholdelse af møde.

I den daglige drift er det formanden der tegner foreningen ud ad til.

Formanden og/eller kasseren godkender udbetalinger og refusioner, mod behørig dokumentation.

 

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

For bestyrelsesmedlemmer samt ledere af hold, udgør kontingentet det samme som kontingentet for støttemedlemmer.

Kontingent betales for et ½ år ad gangen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

§8 Foreningens regnskab

Kassereren skal føre nøje regnskab med foreningens midler, samt fremlægge regnskab og kontoudtog ved hvert bestyrelsesmøde til godkendelse af bestyrelsen.

Regnskabet følger kalenderåret.

Bestyrelsen fastsætter det beløb der må være i kassen - overskydende midler indsættes i lokalt pengeinstitut.

Adgang til foreningens midler samt E-boks, har kun kassereren og formanden.

Regnskabet skal fremlægges i revideret stand på den årlige generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid, på revisorens eller bestyrelsens forlangende, fremlægges til eftersyn.

 §9 Revision

Revisoren skal løbende gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden medio marts.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer, støttemedlemmer over 18 år, støttemedlemmer (har taleret og valgret) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeretten for alle aktive og støttemedlemmer er betinget af, at de er over 18 år, og ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved udsendelse af personligt brev eller mail, med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt eller ved mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.


§11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af formand for foreningen
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

 

 

§12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Valgbare til bestyrelsen er aktive og støttemedlemmer, der er fyldt 18 år.

 

§13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom, med oplysning om de(t) emne(r) der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§14 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændringer indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før ordinær generalforsamling.

 

§15 Foreningens opløsning

Bestemmelse om ROMITEA 's opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

Mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres ¾ stemmeflertal.

Er der ikke fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor bestemmelsen da tages ved simpelt stemmeantal.

Foreningens eventuelle midler overgår til Frederikshavn Kommune til fordeling blandt børn og unge.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2017.

                              

                          

 

 

Felter markeret med * skal udfyldes

Ved udfyldelse og indsendelse af denne indmeldelsesblanket accepterer medlemmet foreningens vedtægter, samt at modtage nyhedsbrev fra foreningen.

Teatergruppen / Amatørscene i ROMITEA

 

Teater gruppen er en amatør teater gruppe, hvor der er plads til at alle kan prøve at stå på en scene.

Vi arbejder meget med fantasi, improvisation, stemme og kropssprog.

Vi arbejder meget ud fra fællesskabets egne idéer – ligesom vi også arbejder meget med, selv at skabe vores teaterstykker helt fra bunden.

Som aktivt medlem, vil du kunne etablere gode kammeratskaber, og øge både dit selvværd og selvtillid.

 

Kig indenfor – prøv at stå på scenen – vi håber du bliver bidt af det.

 

Middelaldergruppen i ROMITEA

 

Middelalder gruppen i ROMITEA, er en gruppe der beskæftiger sig med historisk formidling, rollespil og teater med middelalderen som om drejningspunkt

Alle aktiviteterne er målrettet børnefamilier, blandt andet gennem egen aktiv indsats.                          

 

Gruppen holder til på Knivholt Hovedgård ved Frederikshavn, i disse fantastiske omgivelser er der mange muligheder for at gennemføre disse aktiviteter.

Gruppen er hovedkrafterne i ROMITEA arrangement, Robin Hood dagene på Knivholt Hovedgård.

Foreningen deltager også aktivt i andres arrangementer, Middelalder markeder etc. - kontakt os for at høre, om vi vil være med i dit arragement.

 

Ansvarlig

Thomas Thomsen
Mail

Tlf. 24998751

Rollespil er en gruppe af Live Rollespillere under ROMITEA

Vi spiller den 2. søndag i hver måned på Knivholtgård.

 


Foto Helle Hornshøj

På de forskellige sider kan du se lidt om vores rollespils univers, samt oprette dit Rolleark.

Hvis der spørgsmål kan du kontakte vores gruppe ansvarlig:

AnsvarligSøren Olson
Tlf. 60126196
Mail

Bestyrelsen

 

Formand


John Jørgensen
Mail
tlf 24807486

 

Bestyrelsesmedlem

Jimmi Jørgensen
tlf. 5188 7110
Mail

 

KasserMail

 

Bestyrelsesmedlem

Anette Rosqvist

Mail
tlf. 40992305

 

Bestyrelsesmedlem

Sofie
 Nørskov Larsen
Mail: sofienoerskovlarsen@hotmail.com
tlf. 51782966

 

Suppleant
 

Kalender for ROMITEA

Karakter Ark

 

Felter markeret med * skal udfyldes

Man har 50 såkaldte opstart point (OP), man starter med alle kunskaber på laveste niveau

Du kan læse om de forskellige racer her 

Racer


Valg af race 


Først skal du have fundet en race du kan spille. Du kan læse lidt om de forskellige racer her. Læg specielt mærke til de forskellige racers personlighed, som står beskrevet. Vælg en race som passer til det du vil spille. Kostumekravet skal dog opfyldes anden gang du deltager. Nogle racer kræver sminkning. Du skal ikke komme udsminket - vi sminker dig derude, uden ekstra omkostninger. 


Foto Helle Hornshøj


Menneske 

Mennesker kan være som de har lyst til. 
Da mennesker er den mest udbredte race på Liermats (verden vi spiller i), er de meget forskellige.
Nogle mennesker er gode og ærlige, og andre er onde og gemene 
Mennesker kan tilbede alle guder. 
Kostumekrav: Der er ingen specielle kostumekrav for at spille menneske. 


Elver 


Elvere er venlige og tålmodige væsner. 
Elverne er rimelig sjældne, men dog magtfulde. 
Hvad de ikke har i fysisk udholdenhed, har de i finesse og elegance. 
Elvere er altid venlige, men har alligevel høje tanker om sig selv, og kan derfor være arrogante. 
Elvere kan kun tilbede de gode guder. 
Kostumekrav: Elvere skal have spidse øre i naturlig hudfarve 

Hobbit

Hobbitter er en helt speciel race, som altid er venlige, glade og imødekommende. 
De arbejder gerne for at gøre andre glade, og kan være meget godtroende 
De synger og danser, og de slås aldrig! 
Hobbitter tilbeder Kaos. 
Kostumekrav: Hobbitter skal være under 150 cm og må gerne have tyk mave. 

Dværg

Dværge er gode, men elsker guld og juveler. 
Dette gør dem ofte lidt grådige. 
Dværge er desuden rigtig gode til at slås, selvom de ikke er så elegante som elverne. 
Dværge kan også godt lide at bygge ting. 
Dværge kan ikke tilbede Hextor. 
Kostumekrav: Dværge skal have skæg og tyk mave. 


Sortelver

Sortelvere er onde og foretrækker at leve i skjul i skoven. 
Når de endelig er sammen med andre racer, så forsøger de som regel at manipulere dem til at bekæmpe andre af sortelvernes fjender - specielt elverne. 
Sortelverne foretrækker at lemlæste deres fanger, inden de lader dem gå (døden skal ikke frelse dem fra deres pinsler).
Sortelvere kan kun tilbede de onde guder. 
Kostumekrav: De skal have sorte spidse ører og være malet helt sorte i hovedet. 


Ork

Orkere er dumme og onde. De angriber for at få føde. 
Orkerne har deres eget system over hvem der bestemmer, og ingen er helt sikker på hvordan det fungerer. 
Orkerne er nemme at snyde, og tænker mest på mad og kamp. Orkerne kan dog også have det sjovt 
Orkere kan ikke tilbede guder, da de er undsluppet Hextors kontrol. 
Kostumekrav: Orkere skal have spidse tænder og være malet grønne i hovedet. De skal være over 150 cm. Kræver godkendelse af GM’erne! 

Goblin

Gobliner er nogle gange orkernes slaver. Goblinerne er dog begyndt at holde til for sig selv og lave deres eget system over hvem der bestemmer. Goblinerne er meget smartere end orkerne, men ikke så smarte som det almindelige menneske. Goblinerne kan, modsat orkerne, finde ud af at bygge ting og reparere rustning. 
Gobliner kan ikke tilbede guder, af samme grund som orkerne. 
Kostumekrav: Gobliner skal være malet grønne i hovedet og under 150 cm. Ingen spidse tænder!

Hvis du mangler inspiration til kostume, kan du se på siden Kostume

 Puha! Der var en masse ting at skulle vælge imellem. Er du stadig med? 

 

Samarbejdspartner

 

På denne side kan du se nogle af vores samarbejdspartner og organisationer, som vi samarbejder med.

 

 

 

 

 

             Frederik Facebook 

 

 

Knivholt Hovedgård

 

 


Sir Toby

 

 

SMEDEN OG HANS KONE

 

 


Videographer.dk

 

 

Middelalder i Aalborg

 

 

 

 

 

Børneholdet

Børneholdet er et teater hold for alle børn i alderen 6-12 år. Vi øver alle torsdage fra kl. 16:30-18:00 (der holdes fri i skolernes ferier).

På holdet er der stor fokus på sammenhold, som kommer til udtryk ved gruppe øvelser og øve weekender med overnatning.

Vi laver ofte små improvisationsøvelser, som træner børnenes fantasi. Ved hjælp af vores teaterøvelser øver vi børnene både i det at bruge stemmen, men også i det at bruge deres krop. Derudover kan disse øvelser hjælpe børnene med nervøsitet eller lave selvtillid.

 

 

 

Ansvarlig


Cathrine Bruun
Mail
Tlf. 22414625

 

Juniorholdet

 

Juniorholdet er et teaterhold for børn fra 12-16 år og øver hver torsdag kl. 18.15 - 19.30 på Frydenstrandskolen.

Vi øver lige nu på en lang sketch med en masse sjove og udfordrende karakterer, som skal opføres her i 2016.

På holdet fokuseres der på et godt sammenhold, hvor der plads til alle, som interesserer sig for teater og vi laver teaterlege

og improvisationsteater med fokus på fantasi, stemme og kropssprog.

                                                        

 

 

 

  The making of "Når smerten bliver for stor" 2015 (tryk på billedet)

 

Ansvarlig/holdleder

Sofie
 Nørskov Larsen
Mail: sofienoerskovlarsen@hotmail.com
tlf. 51782966

Voksenholdet

 

Voksen holdet er et selskab af teater interesserede mennesker.

Vi kan tilbyde mange ting her i voksenholdet, og heldigvis man kan være sig selvom du er tosset og mærkelig, så møder vi dig på voksenholdet med åbne arme. Der er nemlig plads til alle  laugh

Vi er lige nu i gang med at lave teater øvelser inden vi går i gang med vores næste projekt som vi skal i gang med efter sommerferien.

 

Vi håber på at se dig til en god gang teater tosseri. Emoji

 

                                                                                     

 

(Vi øver hver hver torsdag kl. 19.30 - 21.30 på Frydenstrandskolen.)

 

Ansvarlig


Jimmi Jørgensen
tlf. 5188 7110
Mail. Jimmiblicher@hotmail.com

Robin Hood 2014

 

Video fra Video Videographer


 © Videographer.dk

Foto og video

 

Her lidt foto's og video clip fra mange af de arragementer vi deltager i.

Halloween 2015

 


 The making of "Når smerten bliver for stor" 2015

 


Robin teater 2015

 

 

Middelalder i Aalborg 2016

 

Alle billderne og video er behæftet med copyright.

Nyhedsbreve

 

Her kan du læse de nyhedsbreve som medlemmer får tilsendt, og hvad der sker i vores forening.

(Se undermappe)

Førstehjælp/Læge system


Krav 
Alle racer kan lære denne egenskab med henblik på at hjælpe andre og sig selv.  
Dog kan grønhuder ikke lære denne egenskab idet de har regeneration i eget grønhud territorium. 
 
Der skal bruges forbindinger til at helbrede skader (fx fra sværd slag), hvorefter spilleren binder forbindingen om hvor den anden spiller er skadet.  
Det tager 5min for at helbrede 1 liv pr. forbinding! Dvs. efter 5min SKAL forbindingen skiftes ellers gir den ikke mere.  
Dog kan man stige i level, hvorpå du kan helbrede mere end bare 1 liv pr. 5min og forbinding. 
-    Du kan ikke helbrede over hvad den anden spiller har i liv (fx han har 5 i liv derfor kan du kun helbrede det)
-    Du kan ikke helbrede rustninger…. Siger sig selv.
-    Du kan KUN helbrede folk som er levende… ikke døde! Dvs. folk som går rundt med 0 liv kan du sagtens.
-    Du kan også helbrede alverdens sygedomme dog er der forskellige krav til dem og hvordan du gør det.  Samt om du er i højt nok level til dette.
-    Skal godkendes af en førstehjælps ansvarlig GM.
-    DU KAN IKKE HELBREDE UNDER KAMP! Eller hvis der kamp i nærheden…
-    NEJ, det betyder ikke at du kan udfører rigtig førstehjælp, det er til rollespils brug… KUN.


 

Level
-    Du kan stige i grad/level ved at udføre kravene for at stige i grad i førstehjælp systemet.
        Og godkendes af den ansvarlige gm for førstehjælp.
-    Du bliver oplært i dine nye evner når stiger i grad. Dvs. du vil få det hele forklaret og vist.

 

System
 

Håndværker

 

Tømre:

Hjælp: 
Hjælp gælder både nedrivning og opsætning. For hver person der ikke er håndværker (en civil), som hjælper, tages der 1 minut af tiden. Troldmænd, Præster, Gobliner, Hobitter og Alkymister kan ikke finde ud af at hjælpe. Hvis andre tømre hjælper tages den tid fra som de har lvl + 1 minut, det vil sige hvis det er en lvl 2 tages der 10% fra 10 minutter  = 10-10*0,1+1. eller hvis lvl 4 tages der 20% fra 10 minutter = 10-10*0,2+1.

Ødelæggelse:  
Alle kan ødelægge en bygning, hvis de har de rigtige instrumenter. Når en bygning ødelægges, så er det kun væggen som ødelægges (bygningen forsvinder ikke pludselig fordi du har lavet et hul i muren!)Bygninger kan ødelægges på følgende måder: 
Våben: Til en træ mur/palisade kan der bruges økser. Til en sten mur kan der bruges hamre.
Brand: For at brænde en bygning af, skal man selvfølgelig have en fakkel. Der skal IKKE(!) benyttes en rigtig fakkel. Se længere nede for mere information om fakler. 
Rambuk: Man kan bygge en rambuk af 4 enheder træ og 2 enhed jern, rambukken tager 2 timer at lave (Uanset hvor mange og gode håndværkere vil det tage minimum 1 time at lave). Den rambuk skal være en rambuk lavet på forhånd, som har været taget med ind i spillet og er holdt gemt indtil rambukken skal laves. Rambukken kan ødelægges (improviser). Hvis den ødelægges, så skal den ikke ødelægges rigtig, men blot gemmes væk fra spillet.
Hvis bygningen er ødelagt, så er der stadig nogle potentielle materialer i ruinerne. En tømrer, tømrermester eller en bygmester kan udvinde de materialer fra ruinen.

Man kan minimum komme ned på 5 minutter!!

Nedrivning af bygninger:
Materialerne i ruinen skal rømmes ved hjælp af nedrivningsprocessen, før der kan bygges noget nyt på grunden. Hvis man vil genopbygge bygningen så skal ruinen også fjernes. Det går dog 3 gange så hurtigt med at genopbygge bygningen. Det gælder ikke hvis man bygger en anden type bygning eller ændrer på bygningens konstruktion. 


Generelt om bygninger: 
I alle bygninger skal der være minimum én dør. Der kan kun sættes en dør pr. meter, med undtagelse af stenmuren, hvor der skal være 2 meter mellem døren. Alle bygninger opbygges af vægge. Man bygger altså ikke et slot, men slottets vægge og bestemmer selv hvordan det ser ud. Mur og væg er IKKE det samme. 

Palisade: 
Materialer: 1 træ pr. 2 meter. 
Bemærkninger: ingen port 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: Det er svært at ødelægge en palisade med våben, på grund af dens farlige konstruktion. Tid: 20 minutter, 1 minut mindre pr. hjælper.
Brand: 10 minutter. 
Rambuk: Ikke muligt 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 2 meter 

Træ væg: 
Materialer: 1 bearbejdet træ pr. 1 meter, 1 enhed strå pr kvadratmeter (m2) 
Bemærkninger: Bruges som væg i hus. Der kan være en dør pr. meter, en dør koster det samme som at bygge en træ mur, så døren regnes derfor ikke med, når du regner ud hvor meget træ du skal bruge.
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter. 3 minutter mindre pr. hjælper. 
Brand: 15 minutter. 
Rambuk: 10 minutter, 2 minutter mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 1 meter, 3 minutter mindre pr. hjælper 
 

Træ mur/port:
Matrialer: 1 Træ pr. 1 meter, 1 jern pr. 4 meter.

Bemærkning: der kan sætte så mange porte som man ønsker, hvor porte koster 1 træ pr. meter og 1 jern pr. meter.

Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 15 minutter. 2 minutter mindre pr. hjælper. 
Brand: 10 minutter. 
Rambuk: 10 minutter, 1 minutter mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 1 meter, 3 minutter mindre pr. hjælper 


Grov sten væg: 
Materialer: 1 enhed mørtel pr. 1 meter, 1 enhed grov sten pr. 1 meter. 1 enhed bearbejdet træ eller strå til tag pr. kvadratmeter(m2) 

Man kan dog også lave tag af sten kræver dog 1 enhed grov sten pr. kvadrtmeter (m2) og 1 enhed træ pr. kvadrtmeter (m2) til loftbjælker så taget ikke styrter sammen.
Bemærkninger: Bruges som væg i hus. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter. 3 minutter mindre pr hjælper 
Brand: Taget kan brænde, hvis det er lavet af træ eller strå. Stråtag:1 minut. Træ: 10 minutter 
Rambuk: 15 minutter, 21 minut mindre pr. hjælper. 
Konstruktions tid: 30 minutter pr. 1 meter. 

Fin sten væg: 
Materialer: 1 enhed mørtel pr. 1 meter, 1 enhed fin sten pr. 1 meter. 1 enhed strå/ træ til tag pr. kvadratmeter(m2) 

Man kan dog også lave tag af sten kræver dog 1 enhed fin sten pr. kvadrtmeter (m2) og 1 enhed træ pr. kvadrtmeter (m2) til loftbjælker så taget ikke styrter sammen.
Bemærkninger: Bruges til konklavetårne, kirker, templer og slotte. Civile kan ikke hjælpe her. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter, 3 minut mindre pr. hjælper 
Brand: Kan ikke brænde 
Rambuk: 30 time, 3 minut mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 20 minutter pr. 1 meter + 10 minutter pr. kvadratmeter (m2) tag

Sten mur: 
Materialer: 1 enhed grov sten pr 1 meter, 3 enhed stål pr. port 
Bemærkninger: Det er en mur, ikke en væg! Der kan laves en port for hver 2 meter. Civile kan ikke hjælpe med porten. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter, 3 minut mindre pr. hjælper 
Brand: Kan ikke brænde 
Rambuk: 20 minutter, 2 minut mindre pr. hjælper 
Port: 
Våben: 20 minutter, 2 minut mindre pr. hjælper 
Brand: kan ikke brænde 
Rambuk: 20 minutter, 1 minut mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 20 minutter pr. 1 meter. +30 minutter for port. 
 

Smed

Låse:

Du kan lave den låsegrad som du er level. For hvert grad låsen stiger, stiger tiden med 3 minutter, uanset hvad level du er, tager en grad 1 3 minutter en grad 2 6 minutter osv.Grad 1 skal der anvendes 1 enhed jern.
Grad 2 skal der anvendes 1 enhed jern og 1 enhed sølv.
Grad 3 skal der anvendes 1 enhed jern og 1 enhed guld

Rustning

Al rustning på nær slagkofte skal man bruge 1 enhed jern for at reparere, uanset hvor mange RP rustningen er på. Det vil sige en enhed jern per person der skal havde repareret rustning, hver gang han skal havde den repareret.

For at reparere en metal rustning:

1 RP tager 2 minutters arbejde.

 2 RP tager 4 minutters arbejde.

Osv.

For at reparere en læder rustning:

1 RP tager 2 minutter.

2 RP tager 4 minutter.

Osv.

For at reparere en slagkofte:

1 RP tager 1 minut at sy.

2 RP tager 2 minut at sy.

Osv.

Materialerne: 
De fleste materialer skal udvindes og formes. Begge dele kræver tid. 

Træ: 
Fælde et træ tager 15 minutter 
Bearbejdelse af træet tager 15 minutter derved for du brædder, der for det meste anvendes til tag og normale væge til huse.
Resulterer i 1 enhed træ, som kan bruges til at bygge med. Træ kan bruges som brænde til forarbejdning af jern, sølv, stål eller guld. 

Sten: 
I en stenmine kan man udvinde 1 enhed grov sten i løbet af 10 minutter, dog tager den første enhed 15 minutter. 
Man kan derefter bearbejde 1 enhed grov sten om til 1 enhed fin sten i løbet af 5 minutter. 
Både grov sten og fin sten kan bruges til at bygge med. 

Jern: 
I en jernmine kan man udvinde 1 enhed jernmalm i løbet af 10 minutter, dog tager den første enhed 15 minutter. 
Jern skal derefter behandles ved høje temperaturer for at fjerne urenheder. Det tager 15 minutter med træ som brændsel og 5 minutter med kul som brændsel. 

Stål: 
Behandel 1 enhed færdigbehandlet jern (ikke jernmalm) med 1 enhed kul og du får 1 enhed stål, som kan bruges til at reparere rustninger med. Der skal også bruges brændsel til denne forarbejdning. Med træ tager det 15 minutter og med kul tager det 5 minutter. 

Korn: 
Kræver 1 enhed korn. Man skal så kornet, hvilket tager 15 minutter. Derefter skal man vente på at det gror, hvilket tager 1 spillegang. Derefter kan man høste kornet, hvilket tager 20 minutter. Det resulterer i 10 enhed af strå eller korn eller en fordeling af disse (f.eks. 6 strå og 4 korn eller 3 strå og 7 korn) 
Hvis man forsøger at så korn på marken den samme spillegang som man har høstet, så vil kornet ikke gro, da jorden mangler næringsstoffer. 

Kul: 
Skal udvindes fra en kulmine. Det tager 10 minutter pr enhed kul. 
Kul kan bruges som brænde når man skal forarbejde jern, sølv, stål og guld. 

Sølv: 
Skal udvindes fra en sølvmine. Det tager 15 minutter pr enhed sølvmalm. Derefter tager det 15 minutter at rengøre sølvet, hvis man varmer det ved at brænde træ, ellers tager det 10 minutter hvis man varmer det ved hjælp af kul. 

Guld: 
Skal udvindes fra en guldmine. Det tager 20 minutter pr. enhed guldmalm. Derefter tager det 20 minutter at rengøre guldet, hvis man varmer det ved at brænde træ, ellers tager det 10 minutter hvis man varmer det ved hjælp af kul. 

Kalk: 
Skal udvindes fra en kalkmine. Det tager 5 minutter pr. enhed kalk. Kalken skal brændes bagefter og det kan kun brændes ordentligt ved brug af træ som brændsel det vil tage 5 minutter. Derefter kan det brændte kalk blandes med vand for at lave 1 enhed mørtel. 

Tømre/smed ”level/rang”

Level 1 – 1 time aktivt arbejde med en level 10, 5% fra alt arbejdstid, 10 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 2 – 1 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 2 aktive arbejdstimer, 10% fra alt arbejdstid, 20 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 3 – 2 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 4 aktive arbejdstimer, 15% fra alt arbejdstid, 30 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 4 – 2 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 6 aktive arbejdstimer, 20 % fra alt arbejdstid, 40 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

 Level 5 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 9 aktive arbejdstimer, 25 % fra alt arbejdstid, 50 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 6 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 12 aktive arbejdstimer, 30 % fra alt arbejdstid, 60 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 7 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 15 aktive arbejdstimer, 35 % fra alt arbejdstid, 70 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 8 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 18 aktive arbejdstimer, 40 % fra alt arbejdstid, 80 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 9 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 21 aktive arbejdstimer, 45 % fra alt arbejdstid, 90 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 10 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 24 aktive arbejdstimer, 50 % fra alt arbejdstid, 100 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Forfatter:

Mathias Mellergaard Nielsen

ROMITEA – ROLLESPIL

Tilmelding til døgn scenarie 2016

 

Døgn senariet vil blive afviklet i perioden 27-28 august fra kl 1000 den 27 august til kl 1600 den 28 august.

 

 

Medier

 

Lidt fra de forskellige medier om hvores aktiviteter:

 

    TV 2 Nord 28 Maj 2016                          Robin Hood 2016

Kanal Frederikshavn 28 maj 2016         Robin Hood 2016

  Nordjydske 27 maj 2016                       Robin Hood 2016

Kanal Frederikshavn 22 Maj 2016         Robin Hood 2016

Robin Hood 2017

 

I år arrangerer vi ”Eventyret på Knivholt” igen  Robin Hood dage på Knivholt Hovedgård.

Vi vil selvfølgelig alle lægger kræfter i for at familier skal have en fantastisk oplevelse.

Fredag 19. maj 10 - 14 (kun instutioner)

Lørdag 20. maj 10 - 17

Søndag 21. maj 10 - 16

 

Vi vil meget gerne have hjælp til nogle af de forskellige opgaver der er - så har du tid og lyst til at være med, så tag kontakt til os hurtigst muligt.

Kender du eventuelt andre som du mener kunne være med til vores Robin Hood dage, så få dem til at kontakte os.

                                

Robin Hood 2015

Til Aktørene 

 

Der vil være 2 personer ude på Knivholt torsdag eftermiddag/aften Ca. mellem 16:00-21:00, ellers vil det være muligt at kontakte Formanden: formand@romitea.dk.

Om Fredagen er der på nuværende tidspunkt omkring 700 Børn, der kommer forbi og ser vores marked, så vi håber alle aktørende er klar til at give den hele armen. 

Vi vil gerne have at i giver os et lille prej om, hvornår i ca. regner med at i kommer og sætter jers udstyr op.

Vi har en lavet en plan for placering af de forskellige aktører, men det kan variere ved ankomst.

Lige til dem som har deltaget før, vi er flyttet ned på Markedspladensen i år 

Adressen er:

 

Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
Alle grupper (Voksen 275 kr pr. ½ år):
Alle grupper (Børn <14 år, Junior 14-18 år 125 kr pr. ½):
Børn 0-5 år, gratis:
Kun Rollespil (25 kr pr. gang):
Kun Rollespil (250 kr årligt):
:
:
:
:
Indtast verifikationstal:
Indsæt resultat

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
Menneske (15 OP):
Elver (15 OP):
Hobbit (10 OP):
Dværge (25 OP):
Sortelver (15 op):
Ork (25 OP) (skal godkendes af GM gruppen):
Goblin (10 OP):
Gnoblar (25 OP):
Handelsmand (5 OP), kan tælle og regne:
Troldmand (10 OP) har -1 LP og kan læse, skrive:
Præst (10 OP) starter med healing grad 1 og kan læse, skrive og regne:
Kriger (25 OP) har + 1 LP:
Slyngels (20) starter med dirke låse grad 1:
Druide (15 OP) Kan læse, skrive og tælle. Ikke dværge og grønhuder :
Håndværker (5 OP) starter med en af de 4 type efter eget valg:
:
Skjald (5 OP) kan læse og skrive og skal kunne synge::
Diplomat (10 OP) kan læse, skrive, tælle og regne og ikke være krigsk:
Bonde (0 OP) Kan dyrke afgrøder, gælder ikke Ork:
Tigger (0 OP) kan intet, ikke en gang kæmpe, må ikke bære våben:
Ubevæbnet kamp (5 OP) Ubevæbnet kamp (kræver træning)::
Bonk (10 OP) Kræver en godkendt bonk kølle:
Snigmord (10 OP) :
Førstehjælp (10 OP), skal bevise dine evner mhs. førstehjælp til en GM:
Indtast verifikationstal:
Indsæt resultat

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
Overnatter på Knivholt*:
Prisen på 125, vil blive indbetalt på konto (reg 9076 – konto nr. 1375712888):
Prisen på 125, vil blive indbetalt på Mobilpay/Swip på nr 21279330:
:
:
Er indforstået med pågældende deltagelse.:
:
:
Indtast verifikationstal:
Indsæt resultat

ROMITEA

 

ROMITEA er en forening, som er et resultat af 3 foreninger, der har valgt at slå sig sammen i 2016. De foreninger der slog sig sammen var: Frederikshavn Amatørscene, Eventyret på Knivholt og Frederikshavn Rollespil.

Vi er en meget aktiv forening, der favner meget inde for teater, middelalder og rollespils verden.

Vi har et særdeles dygtige teater hold, og det er for alle aldre. Man behøver ikke at være professionel teater menneske, der er nemlig plads til alle.

Vi eksperimenterer med bl.a. masker, kostumer og sminke. 
Er du til skuespil, drama, kabaret, lystspil, instruktør, lys, lyd, kulisser, kostumer, tekstforfatter eller andet indenfor teaterverdenen, så er du meget velkommen til at dukke op.

Vores fantastiske rollespil folk laver live rollespil ude på Knivholt Hovedgård, hvor det foregår i et Tolkning univers, så har du lyst til at være Ork eller bekæmpe de onde kræfter, så læs mere om det under rollespil.

 

Vi arranger også Robin Hood dage på Knivholt, kom ud og mød alle raske drenge og pigers helt.      

Foreningen deltager også aktivt i andres arrangementer -  kontakt os for at høre, om vi vil være med i dit arragement.

 

Vedtægter for ROMITEA.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er "ROMITEA", foreningen er hjemmehørende i Frederikshavn kommune.

 

§2 Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet og fremme interessen for amatørteater, dramatik, rollespil og middelalderliv med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, indenfor alle aldersgrupper.

Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§3 Medlemskab

Som aktivt medlem og støttemedlem kan alle optages.

Såfremt et medlem ikke fornyer medlemskabet inden den ordinære generalforsamling, betragtes medlemmet som udmeldt.

Alt arbejde som foreningens medlemmer udfører i foreningens regi er ulønnet - dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dække personlige udgifter, afholdt i forbindelse med udførelsen af arbejde i foreningens interesse.

Udbetaling til dækning af personlige udgifter, kan kun ske mod aflevering af behørig dokumentation.

 

§4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på elektronisk eller fysisk indmeldelsesblanket til foreningens kasserer via foreningens hjemmeside/eller holdleder – medlemmer under 18 år skal indmeldes af forældre eller værge.

Indmeldelsen er bindende for mindst et år, dog er der en prøvetid på 2 uger.

 

§5 Foreningens ledelse

Foreningen ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for 2 år – efter dette valg vælger generalforsamlingen formanden for foreningen (2 år).

Derefter afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 3 på ulige årstal efter valget.

Desuden vælges 1revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisor og suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Voksen/ungdomsholdet, juniorholdet, børneholdet, middelalderholdet samt rollespilsholdet kan vælge en repræsentant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Disse repræsentanter har dog ikke stemmeret.

Bestyrelsen fastsætter selv bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen fører beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne.

Formanden udsender mødeindkaldelse og dagsorden senest 7 dage før afholdelse af møde.

I den daglige drift er det formanden der tegner foreningen ud ad til.

Formanden og/eller kasseren godkender udbetalinger og refusioner, mod behørig dokumentation.

 

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

For bestyrelsesmedlemmer samt ledere af hold, udgør kontingentet det samme som kontingentet for støttemedlemmer.

Kontingent betales for et ½ år ad gangen.

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

§8 Foreningens regnskab

Kassereren skal føre nøje regnskab med foreningens midler, samt fremlægge regnskab og kontoudtog ved hvert bestyrelsesmøde til godkendelse af bestyrelsen.

Regnskabet følger kalenderåret.

Bestyrelsen fastsætter det beløb der må være i kassen - overskydende midler indsættes i lokalt pengeinstitut.

Adgang til foreningens midler samt E-boks, har kun kassereren og formanden.

Regnskabet skal fremlægges i revideret stand på den årlige generalforsamling. Regnskabet skal til enhver tid, på revisorens eller bestyrelsens forlangende, fremlægges til eftersyn.

 §9 Revision

Revisoren skal løbende gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§10 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden medio marts.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive medlemmer, støttemedlemmer over 18 år, støttemedlemmer (har taleret og valgret) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeretten for alle aktive og støttemedlemmer er betinget af, at de er over 18 år, og ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved udsendelse af personligt brev eller mail, med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt eller ved mail til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal.


§11 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af formand for foreningen
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

 

 

§12 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Valgbare til bestyrelsen er aktive og støttemedlemmer, der er fyldt 18 år.

 

§13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 del af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom, med oplysning om de(t) emne(r) der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§14 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling ved simpelt stemmeflertal.

Forslag til vedtægtsændringer indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før ordinær generalforsamling.

 

§15 Foreningens opløsning

Bestemmelse om ROMITEA 's opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling.

Mindst 50 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres ¾ stemmeflertal.

Er der ikke fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor bestemmelsen da tages ved simpelt stemmeantal.

Foreningens eventuelle midler overgår til Frederikshavn Kommune til fordeling blandt børn og unge.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 2017.

                              

                          

 

 

Felter markeret med * skal udfyldes

Ved udfyldelse og indsendelse af denne indmeldelsesblanket accepterer medlemmet foreningens vedtægter, samt at modtage nyhedsbrev fra foreningen.

Teatergruppen / Amatørscene i ROMITEA

 

Teater gruppen er en amatør teater gruppe, hvor der er plads til at alle kan prøve at stå på en scene.

Vi arbejder meget med fantasi, improvisation, stemme og kropssprog.

Vi arbejder meget ud fra fællesskabets egne idéer – ligesom vi også arbejder meget med, selv at skabe vores teaterstykker helt fra bunden.

Som aktivt medlem, vil du kunne etablere gode kammeratskaber, og øge både dit selvværd og selvtillid.

 

Kig indenfor – prøv at stå på scenen – vi håber du bliver bidt af det.

 

Middelaldergruppen i ROMITEA

 

Middelalder gruppen i ROMITEA, er en gruppe der beskæftiger sig med historisk formidling, rollespil og teater med middelalderen som om drejningspunkt

Alle aktiviteterne er målrettet børnefamilier, blandt andet gennem egen aktiv indsats.                          

 

Gruppen holder til på Knivholt Hovedgård ved Frederikshavn, i disse fantastiske omgivelser er der mange muligheder for at gennemføre disse aktiviteter.

Gruppen er hovedkrafterne i ROMITEA arrangement, Robin Hood dagene på Knivholt Hovedgård.

Foreningen deltager også aktivt i andres arrangementer, Middelalder markeder etc. - kontakt os for at høre, om vi vil være med i dit arragement.

 

Ansvarlig

Thomas Thomsen
Mail

Tlf. 24998751

Rollespil er en gruppe af Live Rollespillere under ROMITEA

Vi spiller den 2. søndag i hver måned på Knivholtgård.

 


Foto Helle Hornshøj

På de forskellige sider kan du se lidt om vores rollespils univers, samt oprette dit Rolleark.

Hvis der spørgsmål kan du kontakte vores gruppe ansvarlig:

AnsvarligSøren Olson
Tlf. 60126196
Mail

Bestyrelsen

 

Formand


John Jørgensen
Mail
tlf 24807486

 

Bestyrelsesmedlem

Jimmi Jørgensen
tlf. 5188 7110
Mail

 

KasserMail

 

Bestyrelsesmedlem

Anette Rosqvist

Mail
tlf. 40992305

 

Bestyrelsesmedlem

Sofie
 Nørskov Larsen
Mail: sofienoerskovlarsen@hotmail.com
tlf. 51782966

 

Suppleant
 

Kalender for ROMITEA

Karakter Ark

 

Felter markeret med * skal udfyldes

Man har 50 såkaldte opstart point (OP), man starter med alle kunskaber på laveste niveau

Du kan læse om de forskellige racer her 

Racer


Valg af race 


Først skal du have fundet en race du kan spille. Du kan læse lidt om de forskellige racer her. Læg specielt mærke til de forskellige racers personlighed, som står beskrevet. Vælg en race som passer til det du vil spille. Kostumekravet skal dog opfyldes anden gang du deltager. Nogle racer kræver sminkning. Du skal ikke komme udsminket - vi sminker dig derude, uden ekstra omkostninger. 


Foto Helle Hornshøj


Menneske 

Mennesker kan være som de har lyst til. 
Da mennesker er den mest udbredte race på Liermats (verden vi spiller i), er de meget forskellige.
Nogle mennesker er gode og ærlige, og andre er onde og gemene 
Mennesker kan tilbede alle guder. 
Kostumekrav: Der er ingen specielle kostumekrav for at spille menneske. 


Elver 


Elvere er venlige og tålmodige væsner. 
Elverne er rimelig sjældne, men dog magtfulde. 
Hvad de ikke har i fysisk udholdenhed, har de i finesse og elegance. 
Elvere er altid venlige, men har alligevel høje tanker om sig selv, og kan derfor være arrogante. 
Elvere kan kun tilbede de gode guder. 
Kostumekrav: Elvere skal have spidse øre i naturlig hudfarve 

Hobbit

Hobbitter er en helt speciel race, som altid er venlige, glade og imødekommende. 
De arbejder gerne for at gøre andre glade, og kan være meget godtroende 
De synger og danser, og de slås aldrig! 
Hobbitter tilbeder Kaos. 
Kostumekrav: Hobbitter skal være under 150 cm og må gerne have tyk mave. 

Dværg

Dværge er gode, men elsker guld og juveler. 
Dette gør dem ofte lidt grådige. 
Dværge er desuden rigtig gode til at slås, selvom de ikke er så elegante som elverne. 
Dværge kan også godt lide at bygge ting. 
Dværge kan ikke tilbede Hextor. 
Kostumekrav: Dværge skal have skæg og tyk mave. 


Sortelver

Sortelvere er onde og foretrækker at leve i skjul i skoven. 
Når de endelig er sammen med andre racer, så forsøger de som regel at manipulere dem til at bekæmpe andre af sortelvernes fjender - specielt elverne. 
Sortelverne foretrækker at lemlæste deres fanger, inden de lader dem gå (døden skal ikke frelse dem fra deres pinsler).
Sortelvere kan kun tilbede de onde guder. 
Kostumekrav: De skal have sorte spidse ører og være malet helt sorte i hovedet. 


Ork

Orkere er dumme og onde. De angriber for at få føde. 
Orkerne har deres eget system over hvem der bestemmer, og ingen er helt sikker på hvordan det fungerer. 
Orkerne er nemme at snyde, og tænker mest på mad og kamp. Orkerne kan dog også have det sjovt 
Orkere kan ikke tilbede guder, da de er undsluppet Hextors kontrol. 
Kostumekrav: Orkere skal have spidse tænder og være malet grønne i hovedet. De skal være over 150 cm. Kræver godkendelse af GM’erne! 

Goblin

Gobliner er nogle gange orkernes slaver. Goblinerne er dog begyndt at holde til for sig selv og lave deres eget system over hvem der bestemmer. Goblinerne er meget smartere end orkerne, men ikke så smarte som det almindelige menneske. Goblinerne kan, modsat orkerne, finde ud af at bygge ting og reparere rustning. 
Gobliner kan ikke tilbede guder, af samme grund som orkerne. 
Kostumekrav: Gobliner skal være malet grønne i hovedet og under 150 cm. Ingen spidse tænder!

Hvis du mangler inspiration til kostume, kan du se på siden Kostume

 Puha! Der var en masse ting at skulle vælge imellem. Er du stadig med? 

 

Samarbejdspartner

 

På denne side kan du se nogle af vores samarbejdspartner og organisationer, som vi samarbejder med.

 

 

 

 

 

             Frederik Facebook 

 

 

Knivholt Hovedgård

 

 


Sir Toby

 

 

SMEDEN OG HANS KONE

 

 


Videographer.dk

 

 

Middelalder i Aalborg

 

 

 

 

 

Børneholdet

Børneholdet er et teater hold for alle børn i alderen 6-12 år. Vi øver alle torsdage fra kl. 16:30-18:00 (der holdes fri i skolernes ferier).

På holdet er der stor fokus på sammenhold, som kommer til udtryk ved gruppe øvelser og øve weekender med overnatning.

Vi laver ofte små improvisationsøvelser, som træner børnenes fantasi. Ved hjælp af vores teaterøvelser øver vi børnene både i det at bruge stemmen, men også i det at bruge deres krop. Derudover kan disse øvelser hjælpe børnene med nervøsitet eller lave selvtillid.

 

 

 

Ansvarlig


Cathrine Bruun
Mail
Tlf. 22414625

 

Juniorholdet

 

Juniorholdet er et teaterhold for børn fra 12-16 år og øver hver torsdag kl. 18.15 - 19.30 på Frydenstrandskolen.

Vi øver lige nu på en lang sketch med en masse sjove og udfordrende karakterer, som skal opføres her i 2016.

På holdet fokuseres der på et godt sammenhold, hvor der plads til alle, som interesserer sig for teater og vi laver teaterlege

og improvisationsteater med fokus på fantasi, stemme og kropssprog.

                                                        

 

 

 

  The making of "Når smerten bliver for stor" 2015 (tryk på billedet)

 

Ansvarlig/holdleder

Sofie
 Nørskov Larsen
Mail: sofienoerskovlarsen@hotmail.com
tlf. 51782966

Voksenholdet

 

Voksen holdet er et selskab af teater interesserede mennesker.

Vi kan tilbyde mange ting her i voksenholdet, og heldigvis man kan være sig selvom du er tosset og mærkelig, så møder vi dig på voksenholdet med åbne arme. Der er nemlig plads til alle  laugh

Vi er lige nu i gang med at lave teater øvelser inden vi går i gang med vores næste projekt som vi skal i gang med efter sommerferien.

 

Vi håber på at se dig til en god gang teater tosseri. Emoji

 

                                                                                     

 

(Vi øver hver hver torsdag kl. 19.30 - 21.30 på Frydenstrandskolen.)

 

Ansvarlig


Jimmi Jørgensen
tlf. 5188 7110
Mail. Jimmiblicher@hotmail.com

Robin Hood 2014

 

Video fra Video Videographer


 © Videographer.dk

Foto og video

 

Her lidt foto's og video clip fra mange af de arragementer vi deltager i.

Halloween 2015

 


 The making of "Når smerten bliver for stor" 2015

 


Robin teater 2015

 

 

Middelalder i Aalborg 2016

 

Alle billderne og video er behæftet med copyright.

Nyhedsbreve

 

Her kan du læse de nyhedsbreve som medlemmer får tilsendt, og hvad der sker i vores forening.

(Se undermappe)

Førstehjælp/Læge system


Krav 
Alle racer kan lære denne egenskab med henblik på at hjælpe andre og sig selv.  
Dog kan grønhuder ikke lære denne egenskab idet de har regeneration i eget grønhud territorium. 
 
Der skal bruges forbindinger til at helbrede skader (fx fra sværd slag), hvorefter spilleren binder forbindingen om hvor den anden spiller er skadet.  
Det tager 5min for at helbrede 1 liv pr. forbinding! Dvs. efter 5min SKAL forbindingen skiftes ellers gir den ikke mere.  
Dog kan man stige i level, hvorpå du kan helbrede mere end bare 1 liv pr. 5min og forbinding. 
-    Du kan ikke helbrede over hvad den anden spiller har i liv (fx han har 5 i liv derfor kan du kun helbrede det)
-    Du kan ikke helbrede rustninger…. Siger sig selv.
-    Du kan KUN helbrede folk som er levende… ikke døde! Dvs. folk som går rundt med 0 liv kan du sagtens.
-    Du kan også helbrede alverdens sygedomme dog er der forskellige krav til dem og hvordan du gør det.  Samt om du er i højt nok level til dette.
-    Skal godkendes af en førstehjælps ansvarlig GM.
-    DU KAN IKKE HELBREDE UNDER KAMP! Eller hvis der kamp i nærheden…
-    NEJ, det betyder ikke at du kan udfører rigtig førstehjælp, det er til rollespils brug… KUN.


 

Level
-    Du kan stige i grad/level ved at udføre kravene for at stige i grad i førstehjælp systemet.
        Og godkendes af den ansvarlige gm for førstehjælp.
-    Du bliver oplært i dine nye evner når stiger i grad. Dvs. du vil få det hele forklaret og vist.

 

System
 

Håndværker

 

Tømre:

Hjælp: 
Hjælp gælder både nedrivning og opsætning. For hver person der ikke er håndværker (en civil), som hjælper, tages der 1 minut af tiden. Troldmænd, Præster, Gobliner, Hobitter og Alkymister kan ikke finde ud af at hjælpe. Hvis andre tømre hjælper tages den tid fra som de har lvl + 1 minut, det vil sige hvis det er en lvl 2 tages der 10% fra 10 minutter  = 10-10*0,1+1. eller hvis lvl 4 tages der 20% fra 10 minutter = 10-10*0,2+1.

Ødelæggelse:  
Alle kan ødelægge en bygning, hvis de har de rigtige instrumenter. Når en bygning ødelægges, så er det kun væggen som ødelægges (bygningen forsvinder ikke pludselig fordi du har lavet et hul i muren!)Bygninger kan ødelægges på følgende måder: 
Våben: Til en træ mur/palisade kan der bruges økser. Til en sten mur kan der bruges hamre.
Brand: For at brænde en bygning af, skal man selvfølgelig have en fakkel. Der skal IKKE(!) benyttes en rigtig fakkel. Se længere nede for mere information om fakler. 
Rambuk: Man kan bygge en rambuk af 4 enheder træ og 2 enhed jern, rambukken tager 2 timer at lave (Uanset hvor mange og gode håndværkere vil det tage minimum 1 time at lave). Den rambuk skal være en rambuk lavet på forhånd, som har været taget med ind i spillet og er holdt gemt indtil rambukken skal laves. Rambukken kan ødelægges (improviser). Hvis den ødelægges, så skal den ikke ødelægges rigtig, men blot gemmes væk fra spillet.
Hvis bygningen er ødelagt, så er der stadig nogle potentielle materialer i ruinerne. En tømrer, tømrermester eller en bygmester kan udvinde de materialer fra ruinen.

Man kan minimum komme ned på 5 minutter!!

Nedrivning af bygninger:
Materialerne i ruinen skal rømmes ved hjælp af nedrivningsprocessen, før der kan bygges noget nyt på grunden. Hvis man vil genopbygge bygningen så skal ruinen også fjernes. Det går dog 3 gange så hurtigt med at genopbygge bygningen. Det gælder ikke hvis man bygger en anden type bygning eller ændrer på bygningens konstruktion. 


Generelt om bygninger: 
I alle bygninger skal der være minimum én dør. Der kan kun sættes en dør pr. meter, med undtagelse af stenmuren, hvor der skal være 2 meter mellem døren. Alle bygninger opbygges af vægge. Man bygger altså ikke et slot, men slottets vægge og bestemmer selv hvordan det ser ud. Mur og væg er IKKE det samme. 

Palisade: 
Materialer: 1 træ pr. 2 meter. 
Bemærkninger: ingen port 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: Det er svært at ødelægge en palisade med våben, på grund af dens farlige konstruktion. Tid: 20 minutter, 1 minut mindre pr. hjælper.
Brand: 10 minutter. 
Rambuk: Ikke muligt 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 2 meter 

Træ væg: 
Materialer: 1 bearbejdet træ pr. 1 meter, 1 enhed strå pr kvadratmeter (m2) 
Bemærkninger: Bruges som væg i hus. Der kan være en dør pr. meter, en dør koster det samme som at bygge en træ mur, så døren regnes derfor ikke med, når du regner ud hvor meget træ du skal bruge.
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter. 3 minutter mindre pr. hjælper. 
Brand: 15 minutter. 
Rambuk: 10 minutter, 2 minutter mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 1 meter, 3 minutter mindre pr. hjælper 
 

Træ mur/port:
Matrialer: 1 Træ pr. 1 meter, 1 jern pr. 4 meter.

Bemærkning: der kan sætte så mange porte som man ønsker, hvor porte koster 1 træ pr. meter og 1 jern pr. meter.

Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 15 minutter. 2 minutter mindre pr. hjælper. 
Brand: 10 minutter. 
Rambuk: 10 minutter, 1 minutter mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 15 minutter pr. 1 meter, 3 minutter mindre pr. hjælper 


Grov sten væg: 
Materialer: 1 enhed mørtel pr. 1 meter, 1 enhed grov sten pr. 1 meter. 1 enhed bearbejdet træ eller strå til tag pr. kvadratmeter(m2) 

Man kan dog også lave tag af sten kræver dog 1 enhed grov sten pr. kvadrtmeter (m2) og 1 enhed træ pr. kvadrtmeter (m2) til loftbjælker så taget ikke styrter sammen.
Bemærkninger: Bruges som væg i hus. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter. 3 minutter mindre pr hjælper 
Brand: Taget kan brænde, hvis det er lavet af træ eller strå. Stråtag:1 minut. Træ: 10 minutter 
Rambuk: 15 minutter, 21 minut mindre pr. hjælper. 
Konstruktions tid: 30 minutter pr. 1 meter. 

Fin sten væg: 
Materialer: 1 enhed mørtel pr. 1 meter, 1 enhed fin sten pr. 1 meter. 1 enhed strå/ træ til tag pr. kvadratmeter(m2) 

Man kan dog også lave tag af sten kræver dog 1 enhed fin sten pr. kvadrtmeter (m2) og 1 enhed træ pr. kvadrtmeter (m2) til loftbjælker så taget ikke styrter sammen.
Bemærkninger: Bruges til konklavetårne, kirker, templer og slotte. Civile kan ikke hjælpe her. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter, 3 minut mindre pr. hjælper 
Brand: Kan ikke brænde 
Rambuk: 30 time, 3 minut mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 20 minutter pr. 1 meter + 10 minutter pr. kvadratmeter (m2) tag

Sten mur: 
Materialer: 1 enhed grov sten pr 1 meter, 3 enhed stål pr. port 
Bemærkninger: Det er en mur, ikke en væg! Der kan laves en port for hver 2 meter. Civile kan ikke hjælpe med porten. 
Muligheder for ødelæggelse: 
Våben: 30 minutter, 3 minut mindre pr. hjælper 
Brand: Kan ikke brænde 
Rambuk: 20 minutter, 2 minut mindre pr. hjælper 
Port: 
Våben: 20 minutter, 2 minut mindre pr. hjælper 
Brand: kan ikke brænde 
Rambuk: 20 minutter, 1 minut mindre pr. hjælper 
Konstruktions tid: 20 minutter pr. 1 meter. +30 minutter for port. 
 

Smed

Låse:

Du kan lave den låsegrad som du er level. For hvert grad låsen stiger, stiger tiden med 3 minutter, uanset hvad level du er, tager en grad 1 3 minutter en grad 2 6 minutter osv.Grad 1 skal der anvendes 1 enhed jern.
Grad 2 skal der anvendes 1 enhed jern og 1 enhed sølv.
Grad 3 skal der anvendes 1 enhed jern og 1 enhed guld

Rustning

Al rustning på nær slagkofte skal man bruge 1 enhed jern for at reparere, uanset hvor mange RP rustningen er på. Det vil sige en enhed jern per person der skal havde repareret rustning, hver gang han skal havde den repareret.

For at reparere en metal rustning:

1 RP tager 2 minutters arbejde.

 2 RP tager 4 minutters arbejde.

Osv.

For at reparere en læder rustning:

1 RP tager 2 minutter.

2 RP tager 4 minutter.

Osv.

For at reparere en slagkofte:

1 RP tager 1 minut at sy.

2 RP tager 2 minut at sy.

Osv.

Materialerne: 
De fleste materialer skal udvindes og formes. Begge dele kræver tid. 

Træ: 
Fælde et træ tager 15 minutter 
Bearbejdelse af træet tager 15 minutter derved for du brædder, der for det meste anvendes til tag og normale væge til huse.
Resulterer i 1 enhed træ, som kan bruges til at bygge med. Træ kan bruges som brænde til forarbejdning af jern, sølv, stål eller guld. 

Sten: 
I en stenmine kan man udvinde 1 enhed grov sten i løbet af 10 minutter, dog tager den første enhed 15 minutter. 
Man kan derefter bearbejde 1 enhed grov sten om til 1 enhed fin sten i løbet af 5 minutter. 
Både grov sten og fin sten kan bruges til at bygge med. 

Jern: 
I en jernmine kan man udvinde 1 enhed jernmalm i løbet af 10 minutter, dog tager den første enhed 15 minutter. 
Jern skal derefter behandles ved høje temperaturer for at fjerne urenheder. Det tager 15 minutter med træ som brændsel og 5 minutter med kul som brændsel. 

Stål: 
Behandel 1 enhed færdigbehandlet jern (ikke jernmalm) med 1 enhed kul og du får 1 enhed stål, som kan bruges til at reparere rustninger med. Der skal også bruges brændsel til denne forarbejdning. Med træ tager det 15 minutter og med kul tager det 5 minutter. 

Korn: 
Kræver 1 enhed korn. Man skal så kornet, hvilket tager 15 minutter. Derefter skal man vente på at det gror, hvilket tager 1 spillegang. Derefter kan man høste kornet, hvilket tager 20 minutter. Det resulterer i 10 enhed af strå eller korn eller en fordeling af disse (f.eks. 6 strå og 4 korn eller 3 strå og 7 korn) 
Hvis man forsøger at så korn på marken den samme spillegang som man har høstet, så vil kornet ikke gro, da jorden mangler næringsstoffer. 

Kul: 
Skal udvindes fra en kulmine. Det tager 10 minutter pr enhed kul. 
Kul kan bruges som brænde når man skal forarbejde jern, sølv, stål og guld. 

Sølv: 
Skal udvindes fra en sølvmine. Det tager 15 minutter pr enhed sølvmalm. Derefter tager det 15 minutter at rengøre sølvet, hvis man varmer det ved at brænde træ, ellers tager det 10 minutter hvis man varmer det ved hjælp af kul. 

Guld: 
Skal udvindes fra en guldmine. Det tager 20 minutter pr. enhed guldmalm. Derefter tager det 20 minutter at rengøre guldet, hvis man varmer det ved at brænde træ, ellers tager det 10 minutter hvis man varmer det ved hjælp af kul. 

Kalk: 
Skal udvindes fra en kalkmine. Det tager 5 minutter pr. enhed kalk. Kalken skal brændes bagefter og det kan kun brændes ordentligt ved brug af træ som brændsel det vil tage 5 minutter. Derefter kan det brændte kalk blandes med vand for at lave 1 enhed mørtel. 

Tømre/smed ”level/rang”

Level 1 – 1 time aktivt arbejde med en level 10, 5% fra alt arbejdstid, 10 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 2 – 1 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 2 aktive arbejdstimer, 10% fra alt arbejdstid, 20 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 3 – 2 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 4 aktive arbejdstimer, 15% fra alt arbejdstid, 30 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 4 – 2 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 6 aktive arbejdstimer, 20 % fra alt arbejdstid, 40 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

 Level 5 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 9 aktive arbejdstimer, 25 % fra alt arbejdstid, 50 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 6 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 12 aktive arbejdstimer, 30 % fra alt arbejdstid, 60 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 7 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 15 aktive arbejdstimer, 35 % fra alt arbejdstid, 70 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 8 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 18 aktive arbejdstimer, 40 % fra alt arbejdstid, 80 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 9 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 21 aktive arbejdstimer, 45 % fra alt arbejdstid, 90 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Level 10 – 3 yderlige aktivt times arbejde med en lvl 10, det vil sige 24 aktive arbejdstimer, 50 % fra alt arbejdstid, 100 % genanvendelig resurser fra nedrivning.

Forfatter:

Mathias Mellergaard Nielsen

ROMITEA – ROLLESPIL

Tilmelding til døgn scenarie 2016

 

Døgn senariet vil blive afviklet i perioden 27-28 august fra kl 1000 den 27 august til kl 1600 den 28 august.

 

 

Medier

 

Lidt fra de forskellige medier om hvores aktiviteter:

 

    TV 2 Nord 28 Maj 2016                          Robin Hood 2016

Kanal Frederikshavn 28 maj 2016         Robin Hood 2016

  Nordjydske 27 maj 2016                       Robin Hood 2016

Kanal Frederikshavn 22 Maj 2016         Robin Hood 2016

Robin Hood 2017

 

I år arrangerer vi ”Eventyret på Knivholt” igen  Robin Hood dage på Knivholt Hovedgård.

Vi vil selvfølgelig alle lægger kræfter i for at familier skal have en fantastisk oplevelse.

Fredag 19. maj 10 - 14 (kun instutioner)

Lørdag 20. maj 10 - 17

Søndag 21. maj 10 - 16

 

Vi vil meget gerne have hjælp til nogle af de forskellige opgaver der er - så har du tid og lyst til at være med, så tag kontakt til os hurtigst muligt.

Kender du eventuelt andre som du mener kunne være med til vores Robin Hood dage, så få dem til at kontakte os.

                                

Robin Hood 2015

Til Aktørene 

 

Der vil være 2 personer ude på Knivholt torsdag eftermiddag/aften Ca. mellem 16:00-21:00, ellers vil det være muligt at kontakte Formanden: formand@romitea.dk.

Om Fredagen er der på nuværende tidspunkt omkring 700 Børn, der kommer forbi og ser vores marked, så vi håber alle aktørende er klar til at give den hele armen. 

Vi vil gerne have at i giver os et lille prej om, hvornår i ca. regner med at i kommer og sætter jers udstyr op.

Vi har en lavet en plan for placering af de forskellige aktører, men det kan variere ved ankomst.

Lige til dem som har deltaget før, vi er flyttet ned på Markedspladensen i år 

Adressen er:

 

Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:
Alle grupper (Voksen 275 kr pr. ½ år):
Alle grupper (Børn <14 år, Junior 14-18 år 125 kr pr. ½):
Børn 0-5 år, gratis:
Kun Rollespil (25 kr pr. gang):
Kun Rollespil (250 kr årligt):
:
:
:
:
Indtast verifikationstal:
Indsæt resultat

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
Menneske (15 OP):
Elver (15 OP):
Hobbit (10 OP):
Dværge (25 OP):
Sortelver (15 op):
Ork (25 OP) (skal godkendes af GM gruppen):
Goblin (10 OP):
Gnoblar (25 OP):
Handelsmand (5 OP), kan tælle og regne:
Troldmand (10 OP) har -1 LP og kan læse, skrive:
Præst (10 OP) starter med healing grad 1 og kan læse, skrive og regne:
Kriger (25 OP) har + 1 LP:
Slyngels (20) starter med dirke låse grad 1:
Druide (15 OP) Kan læse, skrive og tælle. Ikke dværge og grønhuder :
Håndværker (5 OP) starter med en af de 4 type efter eget valg:
:
Skjald (5 OP) kan læse og skrive og skal kunne synge::
Diplomat (10 OP) kan læse, skrive, tælle og regne og ikke være krigsk:
Bonde (0 OP) Kan dyrke afgrøder, gælder ikke Ork:
Tigger (0 OP) kan intet, ikke en gang kæmpe, må ikke bære våben:
Ubevæbnet kamp (5 OP) Ubevæbnet kamp (kræver træning)::
Bonk (10 OP) Kræver en godkendt bonk kølle:
Snigmord (10 OP) :
Førstehjælp (10 OP), skal bevise dine evner mhs. førstehjælp til en GM:
Indtast verifikationstal:
Indsæt resultat

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
Overnatter på Knivholt*:
Prisen på 125, vil blive indbetalt på konto (reg 9076 – konto nr. 1375712888):
Prisen på 125, vil blive indbetalt på Mobilpay/Swip på nr 21279330:
:
:
Er indforstået med pågældende deltagelse.:
:
:
Indtast verifikationstal:
Indsæt resultat